TR-7XT of MauiSailsJapan

TR-7XT

Light weight version of TR-7

TR_7_013.jpg
Size Mast IMCS Boom Luff HeadExtension Downhaul Head/Top Battens Cam Weight  Price
[m2] [cm]  [cm] [cm] [cm]  [cm]       [kg] [in tax]
5.9 400 19 181 423  -   23  fixed  9  4 5.10 ¥173,250
6.3 430 21 185 438  -    8  fixed  9  4 5.30 ¥182,700
6.6 430 21 191 449  -   19  fixed  9  4 5.50 ¥187,950
7.0 430 21 199 456  -   26  fixed  9  4 5.70 ¥197,400
7.6 460 25 209 474  -   14  fixed  9  4 6.00 ¥205,800
8.4 460 25 227 486  -   26  fixed  9  4 6.40 ¥220,500
9.2 490 29 235 512  -   22  fixed  9  4 6.70 ¥229,950
10.0 520 32 250 527  -    7  fixed  9  4 7.00 ¥239,400
11.0 550 32 265 543  -   23  fixed  9  5 7.40 ¥257,250
12.0 550 36 280 564  -   14  fixed  9  5 7.90 ¥275,100